Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ Dành Cho Người Tham Dự Sự Kiện

 1. GIỚI THIỆU

  1. Chào mừng bạn đến với Sàn thương mại điện tử mplifyevents.com (sau đây gọi là “Trang mplify Events”), được cung cấp cho bạn với tư cách là người tham dự sự kiện (sau đây gọi là “Người tham dự” hoặc “Bạn”) bởi mplify Events. 

  2. Công ty TNHH MPLIFY VIỆT NAM (mã số doanh nghiệp: 0315883687) là công ty TNHH được thành lập theo luật Việt Nam, có trụ sở chính tại 2-4 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  3. Trước khi sử dụng Trang mplify Events hoặc tạo tài khoản mplify Events (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ Dành Cho Người Tham Dự Sự Kiện (sau đây gọi là “Điều Khoản Dịch Vụ”) dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử mplify Events để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH MPLIFY VIỆT NAM và các công ty liên kết và công ty con của MPLIFY (sau đây được gọi riêng là “mplify Events”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang mplify Events, (b) các Dịch Vụ được cung cấp bởi Trang mplify Events hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang mplify Events, (c) Tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, dữ liệu, văn bản, nội dung biên tập, yếu tố thiết kế, giao diện, định dạng, đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, video, âm nhạc, âm thanh và nội dung khác có trong hoặc được cung cấp qua Dịch vụ hoặc được cung cấp bởi mplify Events hoặc các Dịch Vụ liên quan đến Trang mplify Events (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi mplify Events.

  4. Người tham dự sự kiện có thể tham gia vào các sự kiện chuyên nghiệp (sau đây gọi là “Sự kiện”) do các Nhà tổ chức sự kiện sử dụng Dịch Vụ sắp xếp (sau đây gọi là “Nhà tổ chức sự kiện” hoặc “Ban tổ chức sự kiện”). Nhà tổ chức sự kiện và Người tham dự có thể được gọi chung là “Người Sử Dụng”.

  5. Các điều khoản này áp dụng cho mối quan hệ pháp lý giữa Người tham dự và mplify Events, khi Người tham dự sự kiện sử dụng Dịch Vụ. Khi Nhà tổ chức sự kiện sử dụng Dịch Vụ để sắp xếp sự kiện, mối quan hệ pháp lý giữa Nhà tổ chức sự kiện và mplify Events được điều chỉnh bởi Điều Khoản Dịch Vụ dành cho Nhà tổ chức sự kiện.

  6. Người tham dự sự kiện chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ dành cho Người tham dự sự kiện này là ràng buộc pháp lý (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) bằng cách đăng ký vào Dịch Vụ hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ. Do đó, Thỏa thuận là một hợp đồng, tạo ra các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người tham dự sự kiện và mplify Events, khi Người tham dự sự kiện sử dụng Dịch Vụ. Người tham dự sự kiện không được phép sử dụng Dịch Vụ nếu không tham gia Thỏa thuận với mplify Events.

  7. mplify Events bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang mplify Events hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

  8. mplify Events bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang mplify Events hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ.

  9. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI MPLIFY EVENTS, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.

  10. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG MPLIFY EVENTS. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA MPLIFY EVENTS MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

 2. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. mplify Events có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang mplify Events. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Trang mplify Events sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

  2. Bạn không có quyền từ bỏ, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại Thỏa thuận này trừ khi bạn được mplify Events đồng ý trước bằng văn bản. mplify Events có quyền đơn phương chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận.

  3. Bạn đồng ý rằng nếu mplify Events không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hợp pháp nào theo Thỏa thuận (ví dụ: quyền được bồi thường), điều đó không có nghĩa là mplify Events chính thức từ bỏ quyền của mình, tuy nhiên mplify Events vẫn có quyền thực hiện các quyền của mình.

  4. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu mplify Events không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của mplify Events vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này, trừ khi việc thực thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

  5. Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của mplify Events và Người Dùng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của mplify Events (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của mplify Events hoặc của các công ty liên kết và công ty con của mplify Events).

  6. Người tham dự đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

  7. Nếu Người tham dự có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang mplify Events, vui lòng liên hệ mplify Events theo thông tin bên dưới:

CÔNG TY TNHH MPLIFY VIỆT NAM

Trụ sở chính: 2-4 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: support@mplifyevents.com

 1. Người tham dự đồng ý rằng bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào mà Người tham dự có thể phát sinh hoặc liên quan đến theo Thỏa thuận này phải bắt đầu trong vòng một (01) năm sau khi nguyên nhân tố tụng đó phát sinh, nếu không thì những nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

 1. QUYỀN RIÊNG TƯ

  1. mplify Events coi trọng việc bảo mật thông tin của Người Sử Dụng. Để bảo vệ quyền lợi của Người Sử Dụng, mplify Events cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại mplifyevents.com để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của mplify Events. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức mplify Events thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang mplify Events, Người Sử Dụng:

   1. Cho phép mplify Events thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

   2. Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang mplify Events sẽ thuộc sở hữu chung của Người Sử Dụng và mplify Events; và

   3. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Sử Dụng.

  2. Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

 2. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN

  1. Để sử dụng Dịch Vụ trên mplify Events, chúng tôi yêu cầu Người Dùng phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. 

  2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên mplify Events, và (c) thông báo ngay lập tức với mplify Events nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này.

  3. Bạn đồng ý rằng mplify Events có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ mplify Events bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên mplify Events với mục đích kinh doanh, (f) mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở mplify Events), (h) có hành vi gây hại tới những Người Dùng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của mplify Events. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

  4. Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến mplify Events. Tuy nhiên, Người Dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với mplify Events sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Dùng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

  5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại mplify Events nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  1. Quyền được phép sử dụng Trang mplify Events và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, mplify Events có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

  2. Người Sử Dụng không được phép:

   1. tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

   2. vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách của mplify Events;

   3. đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch Vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

   4. sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

   5. giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;

   6. gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang mplify Events;

   7. gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của mplify Events;

   8. sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

   9. sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

   10. mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

   11. truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử mplify Events, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi mplify Events, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự;

   12. chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa và dịch vụ của Người Sử Dụng khác;

   13. thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của mplify Events;

   14. cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được mplify Events áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi mplify Events;

   15. khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

   16. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Người Sử Dụng không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

   17. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

   18. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

   19. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

   20. làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác;

   21. can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang mplify Events;

   22. thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

   23. sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

   24. sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan;

   25. sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

   26. xâm phạm các quyền của mplify Events, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

   27. sử dụng Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

   28. liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

   29. Các hành vi vi phạm khác nhằm mục đích cản trở, phá hoại, làm ảnh hưởng tiêu cực đến mplify Events và các hành vi khác không được phép theo quy định của pháp luật hoặc Tiêu chuẩn Cộng đồng.

  3. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là Người Sử Dụng, không phải mplify Events, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà Người Sử Dụng tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang mplify Events. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang mplify Events, Người Sử Dụng có thể gặp phải Nội Dung mà Người Sử Dụng cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. mplify Events sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang mplify Events.

  4. Người Sử Dụng thừa nhận rằng mplify Events và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang mplify Events, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào Người Sử Dụng đã đăng. mplify Events có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp mplify Events nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Sử Dụng khác; (iii) trong trường hợp mplify Events nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. mplify Events có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của mplify Events, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi mplify Events hoặc gửi cho mplify Events, bao gồm các thông tin trên các Diễn Đàn mplify Events hoặc trên các phần khác của Trang mplify Events.

  5. Người Sử Dụng chấp thuận và đồng ý rằng mplify Events có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu mplify Events hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của mplify Events, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

 4. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

  1. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

   1. Xóa danh mục sản phẩm;

   2. Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

   3. Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

   4. Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan phí thanh toán…;

   5. Cáo buộc hình sự;

   6. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

   7. Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách mplify Events.

Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang mplify Events của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ mplify Events Tại support@mplifyevents.com.

 1. BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với mplify Events dưới bất kỳ hình thức nào. mplify Events cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào được chào bán trên Trang mplify Events.

  2. Nếu Người Sử Dụng là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”)  và Người Sử Dụng tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới mplify Events và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. mplify Events sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn. Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Công ty TNHH MPLIFY Việt Nam

Trụ sở chính: 2-4 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Email: support@mplifyevents.com

 1. QUYỀN CUNG CẤP SỰ KIỆN 

  1. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể cấp phép lại, không thể chuyển quyền và không thể chuyển nhượng (“ Giấy phép”) để tải xuống, cài đặt và sử dụng Dịch Vụ theo với Thỏa thuận này trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính hoặc thiết bị khác (mỗi thiết bị, sau đây được gọi là một “ Thiết bị ”) mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

  2. Bạn đồng ý không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào: (i) cấp phép lại, phân phối lại, bán, cho thuê, cho mượn hoặc thuê Dịch Vụ; (ii) thiết kế đối chiếu, dịch ngược, phổ biến hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho nền tảng; (iii) sao chép (ngoại trừ mục đích sao lưu), sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, cải tiến hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó; (iv) sử dụng tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu của Công ty trong bất kỳ ngữ cảnh nào khác ngoại trừ việc sử dụng Dịch Vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (v) sử dụng Dịch Vụ hoặc phần mềm để vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, có hại, vô trách nhiệm hoặc không phù hợp hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm Thỏa thuận này; và / hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây trở ngại hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ. 

 2. MUA VÉ VÀ THANH TOÁN 

Dành cho Nhà tổ chức

Việc xử lý thanh toán diễn ra trực tiếp thông qua các Đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi và bạn hiểu và đồng ý rằng trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi hoàn thành thành công một sự kiện, mplify Events sẽ thay mặt Nhà tổ chức yêu cầu Đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi chuyển cho Nhà tổ chức sự kiện tất cả các Phí đăng ký sự kiện liên quan đến sự kiện đã được các Đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi xử lý, tuân theo:

(i) khấu trừ tất cả các Phí áp dụng khi đến hạn;

(ii) bất kỳ khoản khấu trừ nào khác được ủy quyền theo Thỏa thuận người bán.

Dành cho người tham dự sự kiện

Người tham dự sự kiện có thể lựa chọn các phương thức thanh toán sau đây:

Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ/các ví điện tử:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sự kiện và nhà tổ chức sự kiện đó;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;

Bước 5: Người mua nhận vé điện tử.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM DỰ 

  1. Người tham dự sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của mình trong Sự kiện. Người tham dự sự kiện phải hành động phù hợp, hợp pháp và trung thực trong tất cả các Sự kiện mà họ tham gia. 

  2. Người tham dự tự chịu trách nhiệm về các thiết bị điện tử, thiết bị liên lạc và các thiết bị khác của mình và các vấn đề như tình trạng phần cứng, kết nối internet, chống vi-rút, sao lưu và các vấn đề tương tự khác.

  3. Người tham dự đồng ý chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích được Thỏa thuận cho phép và bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các chính sách hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung trong khu vực pháp lý có liên quan.

  4. Người tham dự đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào làm phiền hoặc theo bất kỳ cách nào khác cản trở Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng của Dịch Vụ.

  5. Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba, bạn tự chịu trách nhiệm và rủi ro. 

  6. Người tham dự đồng ý không gửi, truyền hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm chính sách của mplify Events hoặc luật pháp thông qua Dịch Vụ. Người tham dự đồng ý không xúi giục người khác tham gia vào bất kỳ hoạt động nào như vậy. Hơn nữa, Người tham dự đồng ý không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai thông qua Dịch Vụ. 

  7. mplify Events sở hữu và giữ lại tất cả các quyền sở hữu trong Dịch Vụ và tất cả nội dung, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu Dịch Vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Dịch Vụ. Dịch Vụ chứa tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác của mplify Events và các nhà cấp phép của mplify Events. Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, truyền, tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ, sử dụng hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu Dịch Vụ hoặc tài sản trí tuệ hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập được thông qua Dịch Vụ mà không nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của mplify Events. Bạn đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo độc quyền nào xuất hiện trên bất kỳ nội dung nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo sở hữu trí tuệ khác. 

  8. Nếu Người tham dự không tuân thủ Thỏa thuận này, mplify Events có thể chấm dứt Thỏa thuận với hiệu lực pháp lý trực tiếp, hủy bỏ Tài khoản của Người tham dự và thực hiện bất kỳ thủ tục tương tự nào khác.

  9. Người tham dự đồng ý rằng mplify Events có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người tham dự với Nhà tổ chức có Sự kiện mà bạn tham gia cũng như các Nhà tài trợ của Sự kiện đó với điều kiện Người tổ chức cho phép chia sẻ dữ liệu với Nhà tài trợ thông qua Dịch Vụ. mplify Events chuyển dữ liệu cá nhân cho Nhà tổ chức sự kiện và Nhà tài trợ, và Nhà tổ chức sự kiện có quyền xử lý tất cả dữ liệu liên quan đến Sự kiện của họ.

  10. Khi Nhà tổ chức sự kiện là người kiểm soát chung dữ liệu cá nhân của Người tham dự sự kiện với mplify Events, Người tham dự hiểu và chấp nhận rằng nếu Nhà tổ chức chuyển dữ liệu cá nhân của Người tham dự cho các nhà tài trợ của Nhà tổ chức cho mục đích tiếp thị, thì Người tổ chức sẽ chỉ chịu trách nhiệm về việc chuyển dữ liệu cá nhân đó và các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân có thể có sau này. Người tham dự hiểu và chấp nhận rằng mplify Events không tham gia vào các hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân đó cũng như bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan nào khác, và do đó Người tham dự cũng hiểu và chấp nhận rằng mplify Events không đóng vai trò là người kiểm soát, kiểm soát chung hoặc xử lý cho các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân giữa Ban tổ chức và các nhà tài trợ của Ban tổ chức. Nếu quyền của Người tham dự liên quan đến dữ liệu cá nhân chỉ bị vi phạm bởi một trong những người kiểm soát chung, Người tham dự sẽ gửi tất cả các khiếu nại đến người kiểm soát chung vi phạm. Nếu Người tham dự bị tổn hại bởi các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mplify Events hoặc Ban tổ chức, Người tham dự sẽ gửi tất cả các khiếu nại đến bên vi phạm.

 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

  1. mplify Events cung cấp một phương tiện đơn giản và nhanh chóng để Nhà tổ chức tạo hồ sơ diễn giả, hồ sơ người tổ chức và các website khác liên quan đến sự kiện của họ, quảng bá các và sự kiện đó cho khách truy cập hoặc trình duyệt trên Dịch vụ hoặc nơi khác trực tuyến, quản lý đăng ký và bán vé trực tuyến, kêu gọi quyên góp và bán hoặc đặt trước dịch vụ hoặc đồ dùng có liên quan đến các sự kiện đó cho Người sử dụng. Bạn có thể tìm thấy mô tả về các dịch vụ khác và cụ thể hơn trên mplify Events.

  2. Công ty điều hành và là quản trị viên độc lập và duy nhất của Dịch Vụ. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự tồn tại, việc thực hiện, quảng bá hoặc bất kỳ nghĩa vụ liên quan đến Sự kiện hoặc các nghĩa vụ pháp lý, các sai sót, độ tin cậy, các thiệt hại hoặc các vấn đề khác liên quan đến Sự kiện. Công ty đồng thời không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, sự cản trở hoặc nội dung của Sự kiện, cũng như các hành vi của Nhà tổ chức hoặc của người tham dự trong Các sự kiện hoặc trước Các sự kiện, hoặc đối với các hoạt động của Nhà tổ chức và Người tham dự trong Dịch Vụ.

  3. Công ty không chịu trách nhiệm về các tai nạn, thiệt hại hoặc hành vi phạm tội liên quan đến Dịch Vụ trong bất kỳ tình huống nào. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào theo bất kỳ cách nào liên quan đến Dịch Vụ hoặc việc sử dụng, thông tin và thông báo sẵn có thông qua Dịch Vụ. Công ty đồng thời không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc hạn chế nào có thể gây ra cho Nhà tổ chức hoặc các bên thứ ba do không cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin người dùng. 

  4. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ. Nhà tổ chức đồng ý chịu trách nhiệm độc lập cho việc không tuân thủ nghĩa vụ của Nhà tổ chức theo Thỏa thuận này và chịu trách nhiệm độc lập cho các hậu quả của họ. 

  5. Công ty có quyền tính phí Dịch Vụ khi sử dụng “for credit card convenience fees” Nhà tổ chức khi Nhà tổ chức trả cho Dịch Vụ các khoản thanh toán liên quan qua thẻ tín dụng.

  6. Công ty không thực hiện hoặc ngụ ý bảo đảm hoặc đại diện về hoạt động của các tính năng của Dịch Vụ, và Công ty không hứa rằng Dịch Vụ sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc có lỗi. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với Nhà tổ chức hoặc các bên thứ ba mà gây ra do việc sử dụng, trục trặc, lỗi kỹ thuật hoặc phần mềm độc hại của Dịch Vụ hoặc liên kết của bên thứ ba hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

  7. Công ty có quyền vô hiệu hóa Dịch Vụ hoặc một phần của Dịch Vụ nhằm bảo trì, cài đặt, sửa đổi, an toàn và trật tự công cộng, hệ thống quá tải hoặc các nguyên nhân tương tự khác. Công ty có thế chấm dứt (vĩnh viễn hoặc tạm thời) việc cung cấp Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ), đối với Nhà tổ chức hoặc Các nhà tổ chức nói chung, việc thực hiện hoàn toàn theo quyết định của Công ty mà không cần phải thông báo trước.

  8. Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm nào bao gồm, giới hạn, đại diện, bảo hành và các điều kiện về khả năng khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích và tư cách cụ thể, không vi phạm và những điều phát sinh bởi quy chế hoặc từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại.

  9. Dịch Vụ có thể cho phép Nhà tổ chức xem, truy cập, giao tiếp và tương tác với nguồn của bên thứ ba, ví dụ như website và Dịch Vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, hành động hoặc hoạt động của bất kỳ nguồn nào của bên thứ ba. Sự tương tác của Nhà tổ chức với một nguồn và việc sử dụng, phụ thuộc của Nhà tổ chức vào bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi các nguồn đó là theo quyết định và rủi ro độc lập của Nhà tổ chức. 

  10. Công ty không chịu trách nhiệm cho các nội dung của Dịch Vụ hoặc tính chính xác của các nội dung đó, ngoại trừ các nội dung do Công ty tạo ra. Do đó, Công ty không chịu trách nhiệm cho các thông tin của Nhà tổ chức thông qua Dịch Vụ.

  11. Công ty có quyền loại bỏ tài liệu (i) đã bị Công ty từ chối hoặc báo cáo trong Dịch Vụ, hoặc (ii) tài liệu mà theo Công ty là trái pháp luật, đi ngược với chính sách của mplify Events. Thỏa thuận này, không thích hợp hoặc không đúng đắn, hoặc (iii) gây tổn hại tới Công ty, Các nhà tổ chức hoặc các bên thứ ba. Công ty cũng có quyền loại bỏ các tài liệu khỏi Dịch Vụ nếu tài liệu đó chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung gây tranh cãi hoặc có vấn đề pháp lý không phù hợp với Công ty.

  12. Dịch Vụ lấy dữ liệu ẩn danh từ cách Người tham dự sử dụng Dịch Vụ trong Sự kiện của Nhà tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu kết nối được tạo ra trong Dịch Vụ (“Dữ liệu sử dụng ẩn danh”). Công ty sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với tất cả Dữ liệu Sử dụng Ẩn danh, do đó, Công ty có thể tự do sử dụng Dữ liệu Sử Dụng Ẩn danh cho mục đích riêng của mình. Công ty cấp cho Nhà tổ chức quyền tự do sử dụng Dữ liệu Sử dụng Ẩn danh liên quan đến các sự kiện của riêng Nhà tổ chức. Nếu Nhà tổ chức muốn sử dụng Dữ liệu Sử dụng Ẩn danh thì cần phải yêu cầu Công ty cung cấp bản sao Dữ liệu Sử dụng Ẩn danh bằng văn bản. 

  13. Công ty có quyền sử dụng sự hợp tác giữa Nhà tổ chức và Công ty cho mục đích tiếp thị và tham khảo, phù hợp với chính sách của mplify Events.

 3. HỦY VÉ, TRẢ VÉ VÀ HOÀN TIỀN

Bởi vì tất cả các giao dịch là giữa Nhà tổ chức và những Người tham dự, trong trường hợp Người tham dự sự kiện không thể tham gia các chương trình đã đặt chỗ và trả phí. Việc trả vé, hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quy định.

Trường hợp sự kiện gặp sự cố dời ngày tổ chức hoặc sự kiện bị hủy mà do lý do từ nhà tổ chức, người tham dự có thể yêu cầu hoàn trả phí đã thanh toán từ nhà tổ chức. Việc trả vé, hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quy định.

Trong trường hợp Nhà tổ chức sự kiện có quy định về việc đổi trả nhưng không tiến hành đổi trả vé cho khách hàng. Khách hàng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử mplifyevents.com để được hỗ trợ, hướng dẫn cách giải quyết vấn đề trên.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  1. mplify Events trao cho Bạn quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang mplify Events đều thuộc sở hữu của mplify Events và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang mplify Events được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang mplify Events được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang mplify Events và Nội Dung của Trang mplify Events. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang mplify Events và Nội Dung của Trang mplify Events. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang mplify Events trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của mplify Events. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của mplify Events khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của mplify Events (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

  2. mplify Events cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang mplify Events, miễn là trang web của bạn không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của hoặc liên kết với mplify Events. Bạn thừa nhận rằng mplify Events có thể, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, ngừng cung cấp Dịch vụ, một phần hoặc toàn bộ, mà không cần thông báo với bạn.

  3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, mplify Events, các chi nhánh, đối tác kinh doanh, người cấp phép hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của mplify Events sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ người thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, dựa dẫm, do hậu quả, mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, mất thiện chí, thiệt hại do mất mát, tham nhũng hoặc vi phạm dữ liệu hoặc chương trình, gián đoạn Dịch Vụ và mua sắm Dịch Vụ thay thế, ngay cả khi mplify Events đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

  4. Bất kể điều gì trái ngược được nêu trong tài liệu này, trách nhiệm pháp lý của mplify Events đối với bạn đối với bất kỳ nguyên nhân nào, và bất kể hình thức hành động là gì, sẽ luôn bị giới hạn ở số tiền bạn phải trả (nếu có) cho mplify Events đối với Dịch Vụ trong ba (3) tháng gần nhất trước ngày đưa ra yêu cầu bồi thường.

 2. TRANH CHẤP

  1. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Nhà tổ chức và Người tham dự đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và mplify Events sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

  2. Mỗi Nhà tổ chức và Người tham dự cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với mplify Events hoặc các công ty liên kết của mplify Events (trừ trường hợp mplify Events hoặc các công ty liên kết của mình là Người Bán sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang mplify Events hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

  3. Người Sử Dụng theo Chính Sách của mplify Events có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới mplify Events để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. mplify Events sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này.

 3. PHẢN HỒI

  1. mplify Events luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp mplify Events cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của mplify Events dưới đây:

   1. Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email.

   2. Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

   3. Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

   4. Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

 4. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

  1. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ MPLIFY EVENTS VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAU KHI MUA.

  2. NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG MPLIFY EVENTS VÀ/HOẶC DỊCH VỤ MPLIFY EVENTS SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

  3. mplify Events không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sự kiện có sẵn trên trang mplify Events; hoặc (b) khả năng của Nhà tổ chức sự kiện tổ chức các sự kiện hoặc khả năng của Người tham dự và thanh toán cho các sự kiện. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và miễn trừ mplify Events và các công ty liên kết của mplify Events khỏi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan đến tranh chấp.

 5. CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  1. BẠN CÓ QUYỀN YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ.

  2. TRƯỜNG HỢP MPLIFY EVENTS, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA MPLIFY EVENTS ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH  MPLIFY EVENTS ĐẢM BẢO; VÀ (B) 2.000.000 VND  (HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN) HOẶC KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

  3. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA MPLIFY EVENTS HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA MPLIFY EVENTS MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

 6. LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG ĐIỆN TỬ/DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

  1. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên mplify Events sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi mplify Events. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của mplify Events dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Người Sử Dụng phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những đường dẫn này. 

  2. mplify Events cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Và Người Sử Dụng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc Dịch Vụ thông qua mplify Events có thể yêu cầu Người Sử Dụng đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi Người Sử Dụng sử dụng hoặc tiếp cận những dịch vụ hoặc Dịch Vụ đó thông qua mplify Events. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Người Sử Dụng và các bên thứ ba đó.

  3. mplify Events không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ đường dẫn hoặc Dịch Vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với mplify Events. mplify Events cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của mplify Events đối với bất kỳ đường dẫn được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

 7. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

  1. Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho mplify Events, Người Sử Dụng khẳng định và bảo đảm rằng Người Sử Dụng đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho mplify Events. Người Sử Dụng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Người Sử Dụng là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì Người Sử Dụng đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho mplify Events và các bên kế thừa của mplify Events, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà Người Sử Dụng trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi Người Sử Dụng hoặc mplify Events loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Người Sử Dụng hiểu rằng sự đóng góp của Người Sử Dụng có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

  2. Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho mplify Events dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi mplify Events và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi mplify Events hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, sản suất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến mplify Events, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng mplify Events và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của Người Sử Dụng về chức năng hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, Người Sử Dụng theo đây trao cho mplify Events và các bên kế thừa của mplify Events, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của mplify Events trừ khi Người Sử Dụng công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

 8. ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

  1. Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. mplify Events sẽ loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ, Dịch Vụ, thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Người Sử Dụng không buộc mplify Events phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.

  2. Ngoài ra, mplify Events có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, Dịch Vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, Dịch Vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của mplify Events. Thực tế, các sản phẩm, website, Dịch Vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. mplify Events không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, Dịch Vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. mplify Events khuyến khích Người Sử Dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mplify Events không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc Người Sử Dụng sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng mplify Events có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của Người Sử Dụng, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

 9. BỒI THƯỜNG 

  1. Nhà tổ chức đồng ý bảo vệ, bồi thường và giảm thiệt hại cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi, và cho các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của chúng tôi, từ và chống lại bất kỳ tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí và phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (i) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ; (ii) Nhà tổ chức vi phạm Thỏa thuận này; và (iii) Nhà tổ chức vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền bảo vệ dữ liệu nào.

  2. Người Sử Dụng đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho mplify Events, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết , giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của mplify Events (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm chi phí giải quyết tranh chấp) do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ (a) giao dịch được thực hiện trên mplify Events, hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp mplify Events hoặc các công ty liên kết của mplify Events là Người Bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của mplify Events, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho mplify Events, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc Người Sử Dụng sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của Người Sử Dụng đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng .

 10. TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

 1. LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến mplify Events hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

 

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” TRÊN NỀN TẢNG MPLIFY EVENTS, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.